jakość i środowisko

Effector jako firma zorientowana na jakość oraz ochronę środowiska, podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska zgodnego z normami z serii ISO 9001/ISO 14001.

Certyfikat ISO

NASZA MISJA


Misją firmy jest utrzymanie wiodącej pozycji na rynku w zakresie obróbki powierzchniowej i mechanicznej aluminium, produkcji listew ozdobnych, okapników, rynnowych, okładzin okiennych, systemów drewniano - aluminiowych oraz prefabrykacji stolarki aluminiowej przy zapewnieniu możliwie najmniejszego oddziaływania na środowisko.

 

Głównymi kierunkami realizacji celów strategicznych dotyczących jakości i środowiska są:

polityka zarządzania jakościącertyfikat

 • Systemowe podejście do jakości oraz zarządzania środowiskiem poprzez doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów, które ściśle powiązane jest z przestrzeganiem uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska.
 • Umacnianie pośród personelu zasady, że wszyscy odpowiadają za jakość i środowisko poczynając od szefa firmy, a kończąc na wykonawcy najprostszych operacji.
 • Dbałość o relacje z klientem poprzez stałą troskę o jakość produktów i terminowość dostaw.
 • Systematyczne szkolenia pracowników dla zapewnienia jakości wyrobów i usług oraz rozwijanie świadomości, że odpowiedzialność za jakość i środowisko jest równoznaczne z odpowiedzialnością za firmę.

Realizacja Polityki Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania są systematycznie
nadzorowane poprzez audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

  

środowisko

Realizacja Polityki Środowiskowej Effector S.A. odbywa się w ramach procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Dzięki temu nasze starania zyskują kompleksowy wymiar, obejmując proces, a nie tylko poszczególne jego etapy.

Oznacza to, że kwestie oddziaływania środowiskowego postrzegamy zarówno w skali makro, w wymiarze zewnętrznym, jak i w ujęciu bezpieczeństwa i jakości pracy oraz kreowania świadomości każdej osoby zaangażowanej w proces i życie firmy.

Wychodzimy także naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów i Klientów.

W pełni koreluje to z filozofią Spółki, która uwzględnia współczesne trendy ekologiczne i znaczenie misji społecznej, środowiskowej, pozaprodukcyjnego wizerunku przyjaznego przedsiębiorstwa.

 

Głównymi kierunkami realizacji celów strategicznych dotyczących jakości i środowiska są:

 • Identyfikacja wymagań prawnych i innych dotyczących środowiska,
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych,
 • Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie,
 • Pomiary i monitorowanie,
 • Komunikacja i raportowanie,
 • Nadzór operacyjny,
 • Ewidencja odpadów.


Realizując politykę środowiskową w Zakładzie, szczególnie godny podkreślenia jest sprawny i usystematyzowany system segregacji odpadów i oczyszczania ścieków. W ostatnich kilku latach zrealizowano szereg przedsięwzięć w tym zakresie.

 • Ograniczenie ilości emitowania zanieczyszczeń w ściekach poprzez zamontowanie zamkniętych obiegów odzyskiwania związków chemicznych

 • Budowę nowej podczyszczalni ścieków znacząco ograniczającej emisję zanieczyszczeń
 • Budowę nowej linii przygotowania warstwy podkładowej pod powłoki lakiernicze eliminującej całkowicie związki chromu

 • Uporządkowanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, ograniczenie ilości odpadów poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów i przekazywania ich do odzysku
 


środowisko


Rodzaj i skala oddziaływania Effector S. A. na środowisko podlega ciągłemu monitorowaniu w zakresie ilości generowanych odpadów, emisji zanieczyszczeń do powietrza, ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków oraz emisji hałasu.

Działalność przedsiębiorstwa podlega także monitorowaniu w zakresie zgodności z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi środowiska. Z dumą i pełną odpowiedzialnością możemy zaprezentować Spółkę jako lidera szeroko pojętej innowacyjności i odpowiedzialności w tym obszarze.